FA    [EN]
 
 
 
 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

    

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
../Picture/ShowPicture.aspx?ID=bd5aaa8b-cd3b-454e-bc45-702021ddf2f7

تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 168181
تعداد بازديد كل صفحات پورتال از ابتداي راه اندازي تا كنون : 596749682
تعداد بازديد زيرپورتال: 235702
اين زيرپورتال امروز: 121
تعداد صفحات بازديد شده كل پورتال در امروز : 140777
تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 54
                                          نشانی: شاهرود، خیابان تهران، دانشگاه پیام نور شاهرود
صندوق پستی: 36155-437           تلفن: 32300212 (023)           دورنگار: 32300211 (023)

اداره دانش آموختگان        32300223-023                                اداره حراست                  32300226-023
 فرهنگی و دانشجویی       32300221-023                            اداره دانش آموختگان        32300223-023 
                                    
                                      اداره حراست                  32300226-023
 

  

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما