1391/10/2 شنبه
 
اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور شاهرود
گروه ریاضی

داخلی :   ----
دکتر سعادت اله فرامرزی
گروه حسابداری

داخلی :   ----
دکتر علی استادهاشمی
گروه فیزیک

داخلی :   ----
دکتر مریم اسرافیلیان
گروه کامپیوتر

داخلی :   140
دکتر سید مجتبی حسینی راد
گروه صنایع

داخلی :   146
دکتر منصوره حورعلی
گروه مدیریت دولتی

داخلی :   145
علیه مقیمی خراسانی
گروه کشاورزی

داخلی :   143
دکتر فرخنده رضایی
گروه حسابداری

داخلی :  
دکتر مرتضی شفعتی
گروه مدیریت

داخلی :   ----
دکتر مریم علی ئی
گروه علوم تربیتی

داخلی :   141
معصومه فلاح
گروه الهیات

داخلی :   137
دکتر زهرا نادعلی